1. Описание на услугата

1.1. Описание на услугата – организиране и осъществяване на присъствено обучение на тема: „Интегриране на ESG в управлението на бизнеса“ (накратко „обучение по ESG“), съгласно настоящите условия и условията посочени в обявата за събитието.

1.2. Актуалните данни за обучението по ESG, датите и местата на които се провежда, цените, лекторите, програмата, осигуряване на кафе паузи и др. параметри на конкретното обучение са посочени в обявата на Организатора (БСК) за събитието на адрес https://esg.bia-bg.com/.

2. Регистрация за участие

2.1 Регистрацията за участие в обучението по ESG ще бъде потвърдена, с изпращане на потвърждение по имейл, след получаването от страна на Организатора на изпратена от Клиента Заявка съобразно приложения образец на регистрационна форма.

2.2. С извършването на регистрация Клиентът потвърждава и приема настоящите Общи условия, Политиката на БСК за обработване на лични данни, Съгласие за използване на данните за целите на регистрацията, както и Съгласие, че изпълнението на задължението на организатора за предоставяне на услугата започва да тече преди изтичането на срока по чл. 55, ал. 1 от ЗЗП.

2.3. Мястото за участие ще бъде резервирано за 5-дневен срок от получаване на потвърждението за регистрация, в който срок следва да бъде заплатена и цената за участие.

2.4. При незаплащане на цената за участие в 5-дневния срок мястото може да бъде освободено в полза на други желаещи.

2.5. При запълване на максималния брой места за обучението по ESG Организаторът има право да не потвърди резервацията.

3. Права и задължения на страните:

3.1 Организаторът се задължава:

  • да организира и предостави точно и качествено услугата, посочена в поканата, публикувана на адрес https://esg.bia-bg.com/.
  • да осигури заявеното от Клиента право на присъствие на обучението по ESG според предоставените от него чрез регистрационната форма данни за име на участник или на посочените от него лица,  и след извършено и получено плащане за всеки един от тях.

3.2 Клиентът се задължава:

  • След получаване на потвърждение на регистрацията да заплати цената за събитието в размер и срок, указани от Организатора в конкретната обява. При липса на предплащане на услугата, организаторът не носи отговорност за изпълнение на услугата.
  •  Правото на участие в обучението по ESG възниква с пълното заплащане на посочените в обявата за събитието такси за участие. Клиентът се съгласява, че изпълнението на задължението на организатора за предоставяне на услугата започва да тече преди изтичането на срока по чл. 55, ал. 1 от ЗЗП.
  • да осигури присъствие на посочените в заявката представители (участници) в обучението, като при неявяване на участник, заплатената такса за участие не се възстановява.

4. Цена за участие и начин на плащане

4.1. Цените за обучението по ESG са в български лева и без включен ДДС. Цените са посочени в обявата на събитието и следва да бъдат заплатени от Клиента  в 5-дневен срок от получаване на потвърждението за регистрация, но не по-късно от датата, предхождаща датата на обучението, като плащането се счита за извършено от постъпването на сумата по сметка на БСК.

4.2. Неплатени в срок услуги не пораждат задължения за Организатора.

4.3. Начинът на плащане е посочен в самата обява, както и в имейла, потвърждаващ регистрацията. Обявената цена е за един човек и включва единствено участие в събитието, но не и допълнителни разходи.

4.4. Плащането се извършва само по банков път чрез банков превод по посочената в обявата за събитието банкова сметка на БСК.

4.5. Организаторът издава на Клиента  фактура за услугата след получаване на плащане.

5. Отказ от участие

5.1. Отказът от участие следва да стане чрез изпращане на изричен отказ до Организатора по имейл. Заявката следва да съдържа данни за Клиента, съответно участниците и данни за събитието, включително дата на събитието.

5.2. При отказ от участие до 14 /десет/ дни преди датата на събитието, заплатените такси за участие се възстановяват на Клиента в пълен размер.

5.3. При отказ от участие до 7 /седем/ дни преди датата на събитието, заплатените такси за участие се възстановяват на Клиента в размер на 50 % от платената сума,

5.4. При отказ от участие по-късно от 7 /седем/  дни преди датата на събитието, заплатените такси не подлежат на възстановяване.

5.5. В случай, че регистрацията за участие е направена от потребител физическо лице за свои лични цели („потребител“ по смисъла на ЗЗП), същият може да се откаже от участие в срок до 14 дни от датата на извършване и потвърждаване на регистрацията от Организатора, при положение, че обучението още не е проведено. В този случай заплатените такси за участие се възстановяват на Клиента в пълен размер. При отказ след този срок  Организаторът удържа заплатената такса прилагайки условията на т. 5.3 и 5.4.

В случай, че регистрация за участие в обучение по ESG е направена в срок по-кратък от 14 /четиринадесет/ дни преди събитието, се счита, че с извършване на регистрацията Клиентът изрично се съгласява, че изпълнението на задължението на организатора за предоставяне на услугата е започнало да тече в рамките на този 14-дневен срок и той ще загуби правото си на отказ. В този случай, при отказ от Клиента, Организаторът удържа заплатените такси прилагайки условията на т. 5.3 и 5.4.

6. Анулиране на обучение или на потвърдена регистрация от Организатора

6.1. Организаторът може едностранно и без да дължи обезщетения и неустойки да анулира потвърдена регистрация за участие или да анулира събитието:

  • при пълно или частично неплащане на такса за участие от страна на Клиента при посочените срокове и условия – в този случай възстановяване на платената част от услугата (ако е приложимо) се дължи, само ако има направен отказ в сроковете, предвиждащи връщане на платени суми;
  • при неявяване на участник, регистрацията за участие автоматично се анулира без да е нужно уведомяване, като заплатената такса за участие не се възстановява.
  • при нужда от отмяна на събитието (непреодолима сила, обективна невъзможност на лектора да проведе събитието или недостигане на необходимия минимален брой участници за провеждане на събитието, посочен в обявата), заплатените такси ще бъдат възстановени на Клиента в пълен размер.

6.2. За анулирано събитие и/или регистрация за участие Клиентът може да бъде информиран по имейл или по друг начин, включително по телефон.

7. Допълнителни разпоредби

7.1. Организаторът си запазва правото да осъществява промени в темите и/или лекторите – при възникването на непредвидени обстоятелства, без това да засяга качеството и целта на услугата и без да дължи обезщетение.

7.2. Организаторът има право да прави снимки по време на провеждането на събитието.

7.3. Прехвърляне правото на участие в обучението от представител на една компания-Клиент на друг представител от същата компания, може да бъде извършено по всяко време, след изпращане на уведомление по електронната поща до Организатора.

7.4. Настоящите Общи условия влизат в сила и са обвързващи за Клиента от момента на получено от последния потвърждение по имейл за регистрацията.